Algemene voorwaarden

Klik hier om de algemene voorwaarden in PDF formaat te downloaden.

Algemene voorwaarden gebruik van Regiomarktplaats op GoirleNet.nl

Algemene voorwaarden gebruik van de gratis advertentiemogelijkheden op Regiomarktplaats, onderdeel van GoirleNet.nl

LEES DEZE VOORWAARDEN NAUWKEURIG DOOR VOORDAT U GEBRUIK MAAKT VAN REGIOMARKTPLAATS OP WWW.GOIRLENET.NL. GEBRUIK VAN REGIOMARKTPLAATS OP WWW.GOIRLENET.NL  BETEKENT DAT U DE VOORWAARDEN ACCEPTEERT. MAAK GEEN GEBRUIK VAN REGIOMARKTPLAATS OP WWW.GOIRLENET.NL ALS U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDEN AANGEPAST AAN DE ACTUALITEIT. HET IS RAADZAAM DEZE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK TE LEZEN.

Vooraf
Voor de toegang tot en het gebruik van Regiomarktplaats, onderdeel van www.goirlenet.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Uitgangspunt is dat de gebruiker van Regiomarktplaats van www.goirlenet.nl een particuliere gebruiker is in Goirle, Riel e.o., bekend als regio Midden-Brabant omgeving. Regiomarktplaats op www.goirlenet.nl is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik. Voor alle zakelijke gebruikers gelden aparte programma’s. U kunt contact opnemen met GoirleNet: adverteren@goirlenet.nl

Definities
Regiomarktplaats is een onderdeel van www.goirlenet.nl, hierna te noemen Regiomarktplaats. De website www.goirlenet.nl is de URL, hierna te noemen GoirleNet. Onder gebruikers worden verstaan particulieren uit Goirle, Riel e.o., hierna te noemen de gebruikers.

Algemeen
Artikel 1 Inhoud site
GoirleNet heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie op de site met betrekking tot de aangeboden dan wel gevraagde producten en/of diensten is afkomstig van derden (diverse adverteerders). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie. GoirleNet draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties geen enkele verantwoordelijkheid. Schade als gevolg van geplaatste advertenties en/of aangeboden en gevraagde diensten worden door GoirleNet niet geaccepteerd.

Artikel 2 Overeenkomst
GoirleNet probeert kopers/ vragers en verkopers/ aanbieders in Goirle, Riel e.o., bekend als regio Midden-Brabant bij elkaar te brengen. GoirleNet is echter op GEEN enkele wijze partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen koper en verkoper door gebruikmaking van de site. GoirleNet accepteert geen enkele rechtsgeldigheid van koop en verkoop.

Artikel 3 Gegevens
Indien u gebruik wenst te maken van Regiomarktplaats op www.goirlenet.nl , dient u ervoor zorg te dragen dat uw gegevens waaronder, mede doch niet beperkt tot en voorzover van toepassing, uw e-mail adres en zover relevant, uw naam, adres, postcode en andere informatie volledig, juist en actueel zijn. Bovendien garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van Regiomarktplaats, onderdeel van www.goirlenet.nl. Uw gegevens zullen worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten. Voor het goed functioneren verzamelt GoirleNet informatie onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan GoirleNet onderdelen en aangeboden diensten afstemmen op de wensen van de gebruikers. De service en het gebruiksgemak van Regiomarktplaats, onderdeel van GoirleNet wordt hierdoor voor de gebruiker verhoogd. GoirleNet respecteert ieders privacy en zal gegevens dus niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor het verbeteren van de service aan de gebruiker. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden gegevens niet aan derden ter beschikking gesteld. Gegevens zullen nimmer op persoonsniveau aan wie dan ook meegedeeld worden. GoirleNet levert wel informatie aan officieel erkende rechtshandhavers, zoals politie en Justitie. U machtigt GoirleNet uw gegevens te verstrekken aan rechtshandhavers (politie en Justitie) indien hiertoe naar het oordeel van GoirleNet reden toe is. GoirleNet leidt naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button). Op deze websites valt u onder de privacyregels van die betreffende site. GoirleNet heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u. Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners,dan valt u onder de privacyregels van externe dienstverleners. GoirleNet heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u. Indien u niet wenst dat GoirleNet het in dit artikel genoemde beleid voert, adviseren wij u met klem geen gebruik te maken van de Regiomarktplaats op www.goirlenet.nl.

Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten
De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de site, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij GoirleNet, haar licentiegevers en/of adverteerders. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (adverteerder) om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. GoirleNet staat hier buiten en is dus geen partij en speelt hierbij geen rol. Het is u niet toegestaan Regiomarktplaats op www.goirlenet.nl op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op één enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

Artikel 5 Spam/harvesten
Het gebruik van (persoons)gegevens die door derden via GoirleNet openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot e-mailadressen, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van een overeenkomst met de gebruikers direct met betrekking tot het aangebodene of gevraagde. Het is onder geen beding toegestaan (persoons)gegevenste verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:

  1. een gebruiker / adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, althans e-mail(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct betrekking heeft op het aangebodene of gevraagde, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard;
  2. een gebruiker / adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin u uw commerciële producten of diensten aanbiedt, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het gevraagde of aangebodene;
  3. e-mailadressen van gebruikers en/of adverteerders te verzamelen om welke reden dan ook.

Indien u (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt u, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,- (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 6 hieronder.

 

Artikel 6 Uitsluiting
GoirleNet behoudt zich het recht toe om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van GoirleNet om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en/of schadevergoedingen te eisen.

Artikel 7 Garantie
GoirleNet garandeert niet: dat de (tekst van) advertenties juist, accuraat en volledig zijn en dat de aangeboden producten goed van kwaliteit, veilig en niet in strijd met enige wettelijke bepaling zijn; dat uw wederpartij bevoegd is de overeenkomst met u te sluiten, dat de door hem opgegeven (persoonlijke) informatie juist, volledig en actueel is en dat hij de overeenkomst op de juiste wijze zal uitvoeren; dat de site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten; dat derden haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
GoirleNet sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site. Meer in het bijzonder zal GoirleNet in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

* handelingen door u verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de site geplaatste advertenties; * de onmogelijkheid de site te gebruiken; * het niet voldoen van een product dat wordt aangeboden op de site aan de specificaties zoals gemeld op de site; * het feit dat de informatie op de site onjuist, onvolledig of niet actueel is; * het onrechtmatig gebruik van de systemen van GoirleNet, waaronder de site, door een derde; * handelingen van de wederpartij nadat u daarmee een overeenkomst heeft gesloten door gebruikmaking van de site.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van GoirleNet of haar ondergeschikten. Voor de aansprakelijkheidsregeling met betrekking tot het plaatsen van een advertentie wordt uitdrukkelijk verwezen naar artikel 15.

Artikel 9 Vrijwaring
U vrijwaart GoirleNet volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.

Artikel 10 Verwijzingen
De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. GoirleNet heeft geen zeggenschap over deze websites. GoirleNet is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bedoelde websites.

Artikel 11 Beveiliging
GoirleNet spant zich naar alle redelijkheid in de systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. GoirleNet legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 12 Diversen
Indien en voorzover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. GoirleNet zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Breda. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door GoirleNet aangepast worden. GoirleNet adviseert udaarom de algemene voorwaarden geregeld te bekijken.

Advertenties
De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn, naast de bepalingen van hoofdstuk 1 van toepassing indien u ook advertenties wenst te plaatsen op de site.

Artikel 13 Inhoud site
Iedere adverteerder – gebruiker dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het door hem aangeboden product overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Door het plaatsen van een advertentie geeft u GoirleNet toestemming de informatie over het betreffende product te plaatsen. Het is uitdrukkelijk verboden advertenties te plaatsen op Regiomarktplaats, onderdeel van www.goirlenet.nl op een andere wijze dan hier beschreven is. GoirleNet behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van advertenties in te korten of te wijzigen. GoirelNet behoudt zich ook het recht voor om advertenties zonder opgave van redenen te verwijderen van www.goirlenet.nl. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in de volgende gevallen: – de betreffende producten zijn in een “verkeerde” rubriek geplaatst; – de producten en/of de prijs in de advertenties zijn op onjuiste en/of onvolledige wijze beschreven; – het betreffende product en/of advertentie maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden; – het betreffende product zou op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken aan de eigendom van derden; – het betreffende product is in meer dan één rubriek of anderszins dubbel geplaatst; – het betreffende product en/of de inhoud van de advertentie bevat discriminerende uitingen, (kinder)porno materiaal of is anderszins onrechtmatig. – advertenties die anderszins naar de mening van GoirleNet aanstootgevend zijn; – er bestaat een vermoeden dat het gestolen producten betreft; – het betreffende product is een (vuur)wapen of een daaraan gerelateerd product; – de advertentie heeft als doel het (in)direct promoten van een onderneming terwijl hiervoor niet is betaald.

U vrijwaart GoirleNet tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

Artikel 14 Gratis plaatsing
Markplaats, onderdeel van www.goirlenet.nl is GRATIS in de volgende gevallen:

– u bent een particuliere gebruiker (aanbieder – vrager naar producten en of diensten) uit Goirle, Riel e.o. , zie artikel 13 – in de advertentie biedt u een product met een maximumprijs van of gelijk aan € 200,–: – de advertentie heeft als doel het zoeken naar bepaalde producten met een maximumprijs van of gelijk aan € 200,–; – in de advertentie biedt u diensten aan; – in de advertentie wordt een website genoemd. – In de advertentie biedt u een baan aan of zoekt u een baan. BETAALDE ADVERTENTIES ZIJN TE VINDEN IN HET ONDERSTAANDE OVERZICHT

Categorie Subcategorie Betaald (Pay – Free)
Antiek Kunst P
Appartementen P
Audio Radio F
CD’s F
LP’s F
DVD’s
Auto’s P
Computers PC’s F
Laptops F
Tablets F
Contacten Werk P
Erotisch P
Diensten P
Fietsen E-Fietsen P
Snorfietsen P
Motorfietsen P
Scooters P
Huizen P
Kinderen Baby’s F
Peuters F
Kleuters F
Tieners F
Kleding Dames F
Heren F
Muziekinstrumenten P
Postzegels / munten P
Sieraden / Tassen P
Spelcomputers Games F
Sport / fitness F
Telecom F
Tickets / Kaarten Evenementen P
Reizen F
Tuin Buitenaccessoires F
Vakantie P
Watersport / boten P
Witgoed Koelkasten F
Vriezers F
Airco’s F
Zakelijk P

 

In geval van twijfel dient u te allen tijde contact op te nemen met de redactie van GoirleNet, Regiomarktplaats@goirlenet.nl

Voldoet u niet aan de voorwaarden van gratis plaatsing, genoemd in artikel 14, dan is GoirleNet gerechtigd zonder opgave van redenen uw advertentie te verwijderen. Artikel 15 Betaalde plaatsing In het geval een advertentie meer bedraagt dan € 200,– (per advertentie), dan krijgt u het verzoek van GoirleNet uw GRATIS advertentie te wijzigen in een bedrag lager of gelijk aan € 200,–. Indien u hier geen gevolg aan geeft, en uw advertentie niet weghaalt dan wel aanpast binnen twee dagen na het telefonisch verzoek van GoirleNet, gaat u akkoord met betaalde plaatsing (8 weken) voor een bedrag van € 25,00 (excl. 21% BTW). U wordt betaalmogelijkheid per IDEAL of CARDS aangeboden.  Aanpassingen achteraf worden door GoirleNet niet geaccepteerd. GoirleNet verstrekt geen creditnota’s op eerder gestuurde facturen. In alle gevallen bent u het advertentietarief van € 25,– (excl. 21% BTW) verschuldigd.

Artikel 16 Aansprakelijkheid
GoirleNet is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.