Belasting gemeente Goirle stijgt fors

0
1077

De aanslagbiljetten van de gemeentelijke belasting zijn op de mat gevallen. De stijging in 2021 bedraagt  zeker vijf  procent. Vooral de Onroerendzaakbelasting (OZB) komt bewoners op een fikse verhoging te staan. Betaalde een eigenaar van een woning in 2020 nog voor dit bezit met een waarde  300.000  euro een bedrag van € 395,70 dit jaar komt dezelfde woning duurder uit op  €410,40.  Volgens de gemeente een stijging van 5%. Dat lijkt slechts 15 euro meer, maar de waarde van de objecten zijn met 30.000 euro gestegen. Over deze waardevermeerdering moet dan € 41,04 extra worden betaald. Per saldo € 55,74 euro verhoging per gemiddelde woning in 2021.  

OZB-historie
Wie de OZB-geschiedenis in Goirle nagaat, ziet  dat de dalende tendens sinds 2019 aan het ombuigen is. In 2015 kampt de gemeente met financiële problemen, voor een deel ontstaan door de zorgtaken die er in dat jaar  zijn bijgekomen. De raad en het bestuur sorteerden in 2014 voor op de nieuwe zorgtaken die de gemeente erbij kregen. Zo is de zorg (jeugd, ouderen, WMO, participatiewet) bij de gemeente geparkeerd, waar eerst het Rijk zorg voor droeg.

Kosten zorg
De kosten voor zorg in de gemeente Goirle rijzen de pan uit sinds 2015.Uit een brief van de wethouder aan de Commissie  Welzijn:“In 2014 is voor de gemeente Goirle naar schatting ca. € 50.000,00, in 2015 ca. € 235.000,00, in 2016 ca. € 289.000,00 en in 2017 ca. € 291.000,00 gereserveerd.  Als besloten wordt om nieuw beleid te maken ter compensatie van zorgkosten voor burgers, zullen hiervoor middelen gereserveerd moeten worden.”
            Vraag is: heeft de gemeente deze middelen ook vrijgemaakt in de begrotingen van 2015-2017. Het blijkt dat alleen al de Jeugdzorg jaarlijks veel duurder uitvalt dan is begroot. In de nota van 2020 staat het zo: “De belangrijkste afwijkingen na de 2e bestuursrapportage zijn een verdere stijging van de kosten van jeugdzorg ten bedrage van € 449.264.” De budgetten voor Jeugdzorg  zijn vanaf 2016 jaarlijks overschreden.  
            In 2020 publiceerden Lems & Van der Voet een onderzoek onder  gemeenteraadsleden  met het verzoek om vijf ideeën aan te dragen om het probleem van de chronische tekorten voor Jeugdzorg  te tackelen. Dat leverde meer dan 3000 oplossingen op. Deze werden door 111 wethouders en 50 zorgmanagers beoordeeld op creativiteit, effectiviteit en haalbaarheid.  De meest gekozen oplossing door betrokken politici en inhoudsdeskundigen: preventie en vroegtijdige signalering van problemen bij jongeren. Opnieuw een vraag: Hoe wil de gemeente Goirle deze oplossing in de praktijk brengen, met wie en welke kosten zijn eraan verbonden?  We vragen het aan wethouder Marijo Immink.
            “ContourdeTwern, IMW, MEE en Stichting Jong maatschappelijk werk, helpen mee met ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers. Ook schoolmaatschappelijk werk, clientondersteuning, ondersteuning van inwoners met een lichtverstandelijke beperking en jongerenwerk komen zo aan bod.
               Als het gaat om samenwerking binnen de zorg maakt Goirle gebruik van  praktijkondersteuners  van GGZ bij de huisartsen. De eerste signalen zijn dat deze inzet leidt tot minder verwijzingen voor jeugdhulp. Helaas is het maken van een kosten-batenanalyse  bij preventie vrijwel onmogelijk. Er zijn te veel onzekere factoren.”

Afval
De tijd dat afval wegwerpmateriaal was, ligt achter ons. Afval is grondstof geworden in de circulaire, herbruikbare economie. Wie de staatjes van afvalheffing in Goirle bekijkt, ziet dat er sinds 2018-2019 een stijging zichtbaar wordt. In 2021 betaalt een gemiddeld huishouden 8,76 euro extra ten opzichte van een jaar eerder.


Afvalbeleid Goirle
De kosten voor het afvoeren van huisvuil in elke plaats mag alleen kostendekkend zijn volgens de wet.Er zijn drie voorwaarden van kracht bij de afvalstoffenheffing volgens  de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG): “De heffing mag niet meer dan kostendekkend zijn; de gemeenteraad dient een verordening voor de heffing vast te stellen; de gemeente dient het afval daadwerkelijk op te halen bij het perceel dat in de heffing wordt betrokken.”
            In de begrotingsstukken van de gemeente Goirle staat, dat de vermindering van de kosten, ontstaan door een voordeel van de administratieve rekenrente, aan de burger toekomen. Het gaat voor 2021 om een bedrag van 11.000 euro.  Dat is niet gebeurd, want een verhoging valt op de mat bij de burgers.
            Om redenen van  efficiëntie bij de ophaaldienst, kunnen containers niet meer op ieders stoep geplaatst worden, maar dienen zij op plaatsen gezet te worden voor de deur van een perceel. Daardoor ontstaat een batterij aan containers voor de erven van burgers die als ophaallocatie zijn aangewezen. Daarmee wordt de tevredenheid (de gemeente scoorde hiervoor eerder 5,8) zeker niet verhoogd.


Rioolkosten – afvalwater
De rioolheffing voor 2021 is verlaagd met 27,25 euro. Voor deze dienstverlening heeft de gemeente 120.000 vermindering ontvangen als gevolg van de verlaging van de administratieve lasten. Het rentepercentage daarvan is verlaagd van 1,5 naar 0,5%.  Ook de gebruikersheffing van het lozen van afvalwater is verlaagd met 8,28 euro.

Goirlenet.nl heeft een reactie gevraagd aan de verantwoordelijke wethouder Liselotte Franssen over het afvalbeleid van de gemeente Goirle: “De administratieve rente is verrekend in het tarief. Het gaat hier om een bedrag van 11.000 euro. Dat is 0,5 % van de totale kosten voor afval, zo’n 2,3 miljoen per jaar. Dat voordeel wordt dan ook nog verdeeld over de ongeveer 10.000 huishoudens in Goirle. Daarom ziet u dit op de aanslag niet direct terug.”

Bezwaar OZB-aanslag
Wie bezwaar wil maken tegen de hoogte van de OZB- Goirle voor 2021, kan terecht bij de rijksoverheid. Dat moet wel binnen zes weken na ontvangst van  de kennisgeving.